Good Governance.NU – in een notendop

GoodGovernance.NU is een onafhankelijke denktank met als missie het innoveren van governance. Goed bestuur (‘Good Governance’) is de verbindende, positieve kracht in organisaties, die het waarde scheppende vermogen waarvoor we organisaties in het leven roepen duurzaam versterkt. De toevoeging ‘NU’ verwijst naar de wens van goed bestuur die breed in de maatschappij leeft en naar de noodzaak van een beweging als tegenwicht tegen recente voorbeelden van ‘bad governance’. Bezoekers van de website www.goodgovernance.nu kunnen een Verklaring van die strekking tekenen.

Draagwijdte van GoodGovernance

Goed bestuur zoekt voortdurend naar vernieuwing in de toegevoegde waarde van organisaties. Onvolkomen of achterblijvend bestuur is op termijn riskant en brengt het voortbestaan van ondernemingen en organisaties in gevaar. Het oordeel of bestuur ‘goed’ is klinkt eenvoudig maar is dat in de praktijk niet. ‘Beauty is in the eye of the beholder’ geldt ook voor Good Governance. De uitdaging aan alle belanghebbenden bij een organisatie is om de bestuurlijke status quo kritisch te beschouwen en zo nodig te vernieuwen.

Een beweging om governance te innoveren

Generieke maatregelen -toezichtkaders, verantwoordingsmechanismen of codes- zijn noodzakelijk maar niet toereikend voor duurzame innovatie van Governance. Hoe belangrijk ook, deze maatregelen staan los van het waarde scheppende vermogen en sluiten gedrag gedreven door persoonlijke korte termijn doelstellingen niet uit. ‘Goed bestuur’ bij het ondernemen van nu veronderstelt een hoger kader, waarin het ethisch kompas van bestuurders, bestuurlijke gewoontes in organisaties en de organisatiecultuur van alle stakeholders begrepen zijn. GoodGovernance.NU faciliteert de beweging naar goed bestuur langs drie wegen: dialoog, onderzoek en een platform voor praktijk verhalen.

A.  Dialoog

In iedere organisatie komen situaties voor waarop een reactie vereist is, of zijn er praktijken gegroeid waarover stakeholders vragen stellen. Wat precies het dilemma is en hoe oplossingen er uit zien, is voor betrokkenen niet op voorhand duidelijk. Pas in een goed gesprek kunnen ze zicht krijgen op hun eigen situatie en nieuwe inzichten en energie opdoen om het bestuur in hun organisatie te vernieuwen. GoodGovernance.NU faciliteert dialoogsessies waarin individuele deelnemers hun praktijkervaringen kunnen toetsen en meebouwen aan nieuwe modellen en concepten (‘Bouwplaatsen’).

B.   Onderzoek

De stichting doet en stimuleert onderzoek naar ervaringen met GoodGovernance. De start is het onderzoek op basis van diepte interviews met ervaren bestuurders, compliance officers en toezichthouders. De rijkdom aan aspecten en dilemma’s die daaruit naar voren komen dient als voeding voor dialoogsessies over nieuwe modellen en uitdagingen, waarmee stakeholders de status quo van governance in hun organisatie tegen het licht kunnen houden.

C.   Platform voor praktijkverhalen

Het platform www.goodgovernance.nu biedt plaats aan nieuwe woorden, concepten, data, trends en patronen in de veelkleurigheid en gelaagdheid van ervaringen met GoodGovernance. Bezoekers van het platform zijn welkom met hun reacties, suggesties voor dialoogsessies en nieuw onderzoek.

Stichting GoodGovernance.NU

Stichting GoodGovernance.NU wordt ondersteund door een Raad van Advies van top bestuurders en een Klankbordgroep van deskundigen.
De stichting werkt samen met instituten en experts op het gebied van governance.

Bestuur Stichting GoodGovernance.NU

Carolien J. de Monchy
Cor A. de Feyter (voorzitter)
Casper van den Wall Bake

Wim Dik (voorzitter)
Arie Kraaijeveld (lid)
Karel Vuursteen (lid)


pdf

 

 

Pin It on Pinterest